T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEALTH PASS UYGULAMASI AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Health Pass Uygulaması kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarlar işlenmektedir.

  • Kimlik verisi: T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve doğum tarihi bilgileriniz kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi, sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi, seyahat faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, virüsün yayılmasına engel olunması ve bulaşma etkisinin en aza indirilmesi amacıyla işlenmektedir.
  • İletişim verisi: Cep telefonu numarası bilginiz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, seyahat faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, virüsün yayılmasına engel olunması ve bulaşma etkisinin en aza indirilmesi amacıyla işlenmektedir.
  • Sağlık verisi: Sağlık bilgileriniz sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi, seyahat faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, virüsün yayılmasına engel olunması ve bulaşma etkisinin en aza indirilmesi amacıyla işlenmektedir.
  • İşlem güvenliği verisi: Bağışıklık ve aşı sertifikası karekodu, tan kodu bilgileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, virüsün yayılmasına engel olunması ve bulaşma etkisinin en aza indirilmesi amacıyla işlenmektedir.
  • Kamera verisi: QR ile sertifika oluşturma fonksiyonun çalışması için cihazınızın kamerası kullanılarak elde edilen fotoğraf ve video bilgileriniz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, virüsün yayılmasına engel olunması ve bulaşma etkisinin en aza indirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Health Pass Uygulaması’ndaki kişisel verileriniz hiçbir şekilde arka planda kaydedilmemekte olup yukarıda açıklanan kimlik, iletişim, sağlık, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen yeni tip korona virüs salgını (COVID-19) ile ülkemiz ve dünya genelinde etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, virüsün yayılmasına engel olunması ve bulaşma etkisinin en aza indirilmesi amacıyla ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolu firmaları ile paylaşılması ve Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri arasında geçişlerde sağlık bilgilerinin bulunduğu sertifikanın gösterilmesi ve kişilerin kurallara uyması koşullarıyla PCR test ve karantina gibi önlemlerden muaf tutulması amacıyla 17 Mart 2021 tarihinde yayımladığı “Digital Green Certificate” uygulamasının çalışır hale getirilmesi ve “Sağlık Pasaport Sistemi”nin oluşturulması ile kişilerin seyahat edecekleri havayolları ve ülke makamları ile verilerini paylaşabilmesinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Health Pass Uygulaması’ndaki kişisel verileriniz hiçbir şekilde arka planda kaydedilmemekte olup, KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Health Pass Uygulaması’na Dijital Sağlık Sertifikanızı okutmanız halinde kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu uygulama aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Health Pass Uygulaması Kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.