T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEALTH PASS UYGULAMASI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1

 1. Bu Politikanın amacı, T.C. Sağlık Bakanlığına ait Health Pass Uygulaması kullanıcıları tarafından bilinmesi gereken kullanım koşulları ve mahremiyet politikasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 2. Bu Politika, Health Pass Uygulaması kullanıcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2

 1. Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu ve 11 inci maddeleri ile ilgili diğer yasal ve idari düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

 1. Bu Politikada geçen;
 1. 5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,
 2. 6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 3. Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığını,
 4. FSEK: 5946 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,
 5. Kullanıcı: Health Pass Uygulaması kullanıcılarını,
 6. Politika: Bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Mahremiyet Politikasını, ifade eder.

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 4

 1. Kullanıcı; Health Pass Uygulaması’nı kullanırken, Health Pass Uygulaması’nda yer alan ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayımlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğu kararların sonuçlarından, Health Pass Uygulaması’nın kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olması sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Bakanlığın hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Health Pass Uygulaması’nda yer alan bilgilerin doğruluğu veya yeterliliğinin Bakanlık tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan eder.
 2. Kullanıcı, Health Pass Uygulaması logosunun veya Health Pass Uygulaması’nda yer alan sayfaların bir başka internet sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya internet sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Bakanlığın hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 3. Kullanıcı; Bakanlığın, Kullanıcı Sözleşmesi ve Mahremiyet Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiğini beyan eder.

Mahremiyet Politikası

MADDE 5

 1. Mahremiyet politikası, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. 6698 sayılı Kanun’da öngörülen yükümlülükler veri sorumlusu tarafından yerine getirilir.
 1. Veri sorumlusunun kimliği: Health Pass Uygulaması, Bakanlık tarafından yönetilmektedir. Veri sorumlusuna yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.
 2. Kişisel verilerin işlenme amacı: Kişisel verileriniz; kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi, sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve seyahat faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla işlenmektedir.
 3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, hiçbir şekilde arka planda kaydedilmemekte olup, KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun ve 5651 sayılı Kanun ile öngörülen yükümlülük nedeniyle Health Pass Uygulaması’nı ziyaret ettiğiniz anda işlenmektedir.
 5. Haklarınız: 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verileriniz üzerinde yapılmasını istediğiniz işlemlerin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi hâlinde aleyhinize çıkabilecek sonuçlara itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olmanız hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı, (a) bendinde yer alan iletişim kanalları aracılığı ile kullanabilirsiniz.

Kişisel veri güvenliği

MADDE 6

 1. Veri sorumlusu olarak Bakanlık, 6698 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.
 2. Health Pass Uygulaması kullanıcısı olmanız nedeniyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun ve bu Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamaz ve işlenme amacının dışında kullanılamaz. Bu yükümlülük herhangi bir süreye tabi değildir ve sonsuza kadar devam eder.
 3. Kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde bu durum en kısa sürede tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

Verilerin imhası

MADDE 7

 1. Bu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenme amacının ortadan kalkması halinde imha edilecektir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 8

 1. Kullanıcı, Health Pass Uygulaması üzerinde farklı internet sitelerine yönlendirme yapan linklerin bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
 2. Kullanıcı, Health Pass Uygulaması üzerinde Bakanlığa ait herhangi bir yazı, haber, resim, fotoğraf, şekil vb. materyal bulunabileceğini, Bakanlığın bu materyal ile ilgili olarak FSEK’in düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Bakanlığın izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan eder.
 3. Kullanıcı, Health Pass Uygulaması’na giriş yapmadan önce bu Politika’yı okuyacağını, burada yer alan tüm hükümlere uyacağını, bu hükümlere ilişkin herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilafın söz konusu olması hâlinde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Health Pass Uygulaması’nda yer alan içeriklerin ve Bakanlığa ait tüm elektronik kayıtların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kesin delil sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.